گروه ساختمانی توپاز

 

 

 

گروه ساختمانی تــــوپاز

 

تـــــوپـــــاز

نگین

سرمایه گذاری شما

نمای پروژه ها

پروژه های گروه ساختمانی توپـــاز

توپاز، نگین سرمایه گذاری شما

پروژه دانش آموز

دانش آموز 34

پروژه دانش آموز

دانش آموز 34

پروژه دانش آموز

دانش آموز 34

پیشرفت فیزیکی پروژه دانش آموز

0%

فازهای پروژه دانش آموز

B1
0%
B2
0%
B4
0%
B6
0%

پیشرفت فیزیکی پروژه بابک

0%

پیشرفت فیزیکی پروژه فلسطین

0%