گروه ساختمانی توپاز

پروژه دانش آموز بلوک 1 (B1)

Danesh Amooz B1

اطلاعات ثبت شده

1خرداد1403
نام پیمانکار نوع فعالیت تعداد افراد طبقه
اقدسی سنگ کاری 5 1